فاطمه صغري آخوند


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۱۷۷
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۳۰ سوال