محمدامیری


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خوزستان
شهر : اهواز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۳۷۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۱۵ سوال