مجتبی یزدانی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۸۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۰ سوال