سجاد پیری


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : سيستان‌و‌بلوچستان
شهر : زابل
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ---
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۲۰ سوال