سهیل صالحی زاده


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۰/۰۹/۱۸
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۴۰۰۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۲۴ سوال