صغری


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : زنجان
شهر : زنجان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۶۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴ از ۲۴ سوال