طاهره قادر ی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۱/۰۱
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۲۶۴۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۶۳ سوال