صمد ملاقاسمی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۱۳۷
تعداد پاسخ صحیح : ۴ از ۷ سوال