صمد ملاقاسمی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۶۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴ از ۲۷ سوال