سجاد


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۸۱/۰۲/۱۵
استان : خراسان‌رضوي
شهر : گناباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶
رتبه در سایت : ۴۷۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴۷ از ۱۶۵ سوال