محمدصادق علیجان سرحدی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۱۲/۱۹
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۳۳۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴۰ از ۴۵ سوال