سکینه سعید


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : كرمان
شهر : بردسير
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۴۹۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳ از ۱۵ سوال