روح انگیز صمدی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶
رتبه در سایت : ۱۲۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸۹ از ۱۹۹ سوال