علی معتمدی نژاد


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
تعداد پاسخ صحیح : ۴ از ۶ سوال

مسابقات شرکت کرده :

شیخ بهایی (۶۶ %)