سیدرضاانجوی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۵/۰۶
استان : فارس
شهر : شيراز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۸۵۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۶ از ۴۸ سوال