بوستان شکوه مهر


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۱۲۰۴
تعداد پاسخ صحیح : ۴۶ از ۵۶ سوال