رضا عدل


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
استان : خوزستان
شهر : دزفول
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۳۰۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۱۵ سوال