محمد سیفی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : اصفهان
شهر : گلپايگان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۵۵۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۲۰ سوال

مسابقات شرکت کرده :

جدول ضرب (۹۵ %)