عبدالرحیم طالبی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : فارس
شهر : لار
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹
رتبه در سایت : ۱۲۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰۱ از ۳۳۲ سوال