علیرضا ایمانی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۲/۰۷
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۴۱۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۴۰ سوال