مرتضی.چ


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌رضوي
شهر : نيشابور
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۸۶۳
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۲۰ سوال