سیده نرجس تفاخ


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۶/۱۰
استان : خوزستان
شهر : شوش
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۰۴۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۳۰ سوال