علی شریفی


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۴۰ سوال