مريم گوديني


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۱۱/۱۰
استان : كرمانشاه
شهر : کرمانشاه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۰۰۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۳۲ سوال