منصور سپهر


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۲/۰۲/۰۷
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۹۷۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۴۰ سوال