ابوالفضل هاشمی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۴۱۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۲۰ سوال

مسابقات شرکت کرده :

جدول ضرب (۹۰ %)