پوریا صباغی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۱۱/۲۸
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۴۱۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۲۵ سوال