رضا


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۱۰۸
تعداد پاسخ صحیح : ۴ از ۱۵ سوال