اسحاق


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۰۲/۲۵
استان : گلستان
شهر : بندر ترکمن
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۶۱۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۱۵ سوال