هادی محمدزاده


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۹۰۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۳۷ سوال