علی رضا زارع بیدکی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۳/۰۱/۳۰
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۵۶۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۱۵ سوال