فاطمه حجی زاده مهدی آباد


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۴۸۵
تعداد پاسخ صحیح : ۳۸ از ۴۰ سوال