الهام صارمی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۷۷۸
تعداد پاسخ صحیح : ۳۳ از ۵۰ سوال