الهام صارمی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۷۱۸
تعداد پاسخ صحیح : ۳۳ از ۵۰ سوال