ابوالفضل انجیدنی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌رضوي
شهر : نيشابور
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۹۰۷
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۰ سوال