نیلوفر کاروانی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۰۷۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۲۵ سوال