اهورا صدیقی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۳۴۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال