عارف


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۱۱/۱۶
استان : گلستان
شهر : گلستان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۵۶۵
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۱۵ سوال