محمدعلی ضیائی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۲۰۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴۵ از ۶۵ سوال