ابوالحسین عبدی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
استان : خراسان‌رضوي
شهر : گناباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۸۴۷
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

واحد پول کشورها (۱۰۰ %)