ملوک داروغه


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۳۲/۱۰/۱۰
استان : خوزستان
شهر : شوشتر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۶۸۴
تعداد پاسخ صحیح : ۳۴ از ۳۵ سوال