مونا دباغیان


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۸۳۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲۷ از ۳۰ سوال