فرزانه زارع بیدکی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۷۵۷/۰۷/۲۴
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۵۵۸
تعداد پاسخ صحیح : ۳۷ از ۳۷ سوال