محمد مرادی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
استان : خراسان‌رضوي
شهر : بردسکن
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۱۳۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۳۹ سوال