محمدحسین مدیری


مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
تاریخ تولد : ۱۳۷۹/۰۳/۰۱
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۳۴۱
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۲۵ سوال