مهدی یوسفی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : خوزستان
شهر : دزفول
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۲۲۰
تعداد پاسخ صحیح : ۴۴ از ۶۵ سوال