محمدمهدی مرادی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
استان : قزوين
شهر : قزوين
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۴۸۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۱۲ سوال