مهین قربانی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۹۴۲
تعداد پاسخ صحیح : ۴۴ از ۴۵ سوال