مهدی محمدپور


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۳۹۰۴
تعداد پاسخ صحیح : ۳۰ از ۳۰ سوال