مهدی سلطانی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۸/۰۵/۱۹
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۹۵۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴ از ۵۱ سوال