متین نرگسی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۳۳۴
تعداد پاسخ صحیح : ۴۰ از ۴۰ سوال