بتول برزگررحیمی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۶۰۹
تعداد پاسخ صحیح : ۴۰ از ۵۲ سوال